Die Allgemeinen Vertragsbedingungen

die Gesellschaft Česká hotelová a.s.,USt-IdNr.: CZ26968851, mit Sitz in Prag,Pečárková 177/8, 104 00 Praha 10 - Pitkovice. Daten Kasten: eingetragen im Handelsregister am Amtsgericht in Prag, Abteil B, Einlage 10662

Článek I. - Úvodní ustanovení

 • 1.1 Obchodní společnost Hotelis s.r.o., IČ: 09365508, DIČ: CZ09365508, se sídlem Zahradní 803/27, Karlovy Vary, 360 01, Tel.: 355 323 111, E-mail: recepce.savoy@hotelis.cz, Datová schránka:aczewz4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, C39608/KSPL (dále jen „Poskytovatel“) je společností, jejímž předmětem podnikání je poskytování lázeňské péče a s tím souvisejících služeb jako je ubytování, stravování, poskytování léčebných procedur a dalších, s pobytem obvykle spojených služeb.
 • 1.2 Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je vymezení podmínek a pravidel, kterými se řídí vzájemný vztah mezi Poskytovatelem a klientem - osobou, která jakožto objednatel objedná pobyt a/nebo služby Poskytovatele (dále jen „Klient“). Vztah Poskytovatele a Klienta se řídí těmito VOP, které tvoří obecný právní rámec pro jejich smluvní vztah, nebude-li v konkrétním případě výslovně sjednáno jinak.
 • 1.3 Tyto VOP platí pro rezervace uskutečněné písemnou objednávkou (poštou, faxem, elektronickou poštou), osobně nebo telefonicky na recepci provozovny Poskytovatele (Spa hotel Savoy: Ruská 4, Františkovy Lázně, nebo Spa hotel Goethe: Národní 12/9, Františkovy Lázně)a rovněž pro rezervace uskutečněné prostřednictvím rezervačního systému umístěného na internetových stránkách Poskytovatele, zejména na www.spahotel-savoy.cz a www.spahotel-goethe.cz.

Článek II. - Vymezení pojmů

 • 2.1  Klient je osoba, která uskuteční rezervaci jakýmkoliv ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 1.3 těchto VOP. Klientem je jakákoliv fyzická či právnická osoba, která nenakupuje předmětné služby za účelem dalšího prodeje nebo podnikání s nimi. Osoba Klienta nemusí být shodná s osobou Hosta.
 • 2.2  Host je osoba, která je konečným příjemcem rezervovaného pobytu a/nebo služeb Poskytovatele (dále jen „Host“). Vztah Poskytovatele a Hosta se řídí rovněž ubytovacím řádem umístěným ve vybrané provozovně Poskytovatele. V případě, že je Klient rovněž Hostem, označuje se pouze jako Klient.
 • 2.3  Rezervačním systémem je rezervační systém provozovaný Poskytovatelem zejména na internetových stránkách www.spahotel-savoy.cz a www.spahotel-goethe.cz (dále jen „Systém“), který umožňuje prostřednictvím formuláře rezervaci pobytů a/nebo služeb nabízených Poskytovatelem dle aktuálních volných kapacit.
 • 2.4  Při rezervaci Klient obdrží Předběžné potvrzení rezervace, které je nabídkou pobytu vystavenou Poskytovatelem a neopravňuje k čerpání nabízených pobytů a/nebo služeb. Předběžné potvrzení rezervace obsahuje údaje o Klientovi (jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailová adresa, datum narození, adresa), Hostu/Hostech (jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailová adresa, datum narození, adresa, státní příslušnost, je-li pobyt objednán pro cizince), rezervovaném pobytu a/nebo službách (délka pobytu, termín pobytu, typ pobytu, název hotelu, kategorii pokoje - pokud je součástí nabídky, způsob stravování, veškeré služby, jež jsou součástí pobytu), celkové ceně pobytu a/nebo služeb a výzvu k úhradě. Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů. Platnost Předběžného potvrzení rezervace zaniká okamžikem marného uplynutí lhůty k provedení úhrady v souladu s výzvou obsaženou v Předběžném potvrzení rezervace.
 • 2.5 Závazné potvrzení rezervace (dále jen „Voucher“) vystavené Poskytovatelem opravňuje k čerpání rezervovaných pobytů a/nebo služeb, to však pouze za předpokladu úhrady celkové ceny rezervovaného pobytu a/nebo služeb v souladu s čl. VIII. těchto VOP. Voucher obsahuje údaje o Klientovi (jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailová adresa, adresa), rezervovaném pobytu a/nebo službách (délka pobytu, termín pobytu, typ pobytu, název hotelu, kategorii pokoje – pokud je součástí nabídky, způsob stravování, veškeré služby, jež jsou součástí pobytu), celkové ceně pobytu a/nebo služeb a informaci o úhradě. Klient je povinen překontrolovat správnost uvedených údajů. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje Klient neprodleně Poskytovatele na e-mailovou adresu: recepce.savoy@hotelis.cz.

Článek III. - Průběh rezervace

 • 3.1 Rezervaci pobytu a/nebo služeb lze uskutečnit písemnou objednávkou (poštou na adresu sídla Poskytovatele, faxem na faxové číslo uvedené v čl. VI. odst. 6.1 těchto VOP, elektronickou poštou na e-mailovou adresu Poskytovatele: recepce@spahotel-savoy.cz, osobně nebo telefonicky na recepci provozovny Poskytovatele nebo rezervací prostřednictvím Systému.
 • 3.2 Objednávka musí obsahovat údaje o Klientovi (jméno, příjmení, telefonický kontakt, e-mailovou adresu, datum narození, adresu), údaje o poptávaném pobytu a/nebo službách (délku pobytu, termín pobytu, typ pobytu, název hotelu, kategorii pokoje – pokud je součástí nabídky, způsob stravování, veškeré objednávané služby, v případě jednotlivě objednávaných služeb rozsah ubytovacích, stravovacích a léčebných služeb).
 • 3.3 Při rezervaci v Systému Klient zvolí všechny parametry požadovaného pobytu, vyplní své osobní údaje a dále všechny údaje označené v předmětném formuláři jako povinné pro účely dokončení rezervace a odešle rezervační formulář Poskytovateli. Poskytovatel následně ověří dostupnost požadované kapacity, a poté bude rezervace potvrzena.
 • 3.4 V případě písemné, osobní nebo telefonické objednávky obdrží Klient po jejím doručení Poskytovateli Předběžné potvrzení rezervace, kde je uvedena výzva k úhradě. Po včasné úhradě Klient obdrží Voucher.
 • 3.5 Rezervace se považuje za závaznou objednávku pobytu a/nebo služeb okamžikem doručení písemné objednávky v souladu s čl. III. odst. 3.1 těchto VOP, v případě osobní rezervace okamžikem sepsání (tj. vyplnění a podepsání) Objednávky na recepci Provozovatele, nebo uskutečněním telefonické objednávky. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem vzniká doručením Předběžného potvrzení rezervace, jež je Poskytovatelem zasláno Klientovi e-mailem, poštou, nebo předáno osobně.
 • 3.6 Klient nemá nárok na změnu rezervace, na změně rezervace se však lze s Poskytovatelem dohodnout. V případě změny rezervace Klientem je účtován poplatek 1 000,- Kč. Změnou rezervace se při zachování délky pobytu rozumí změna kategorie ubytování, typu pobytu nebo termínu pobytu nejpozději 33 dní před plánovaným nástupem. Podmínkou je nastoupení na pobyt v náhradním termínu nejpozději do 6 měsíců od původně objednaného termínu. Změna rezervace 32 a méně dní před začátkem objednaného pobytu může být provedena v případě, že Klient zruší rezervaci a uhradí stornovací poplatek dle článku VI. a provede novou rezervaci. Při změně hotelu do 33 dní před plánovaným nástupem bude účtován poplatek 15% z ceny pobytu (minimálně 1 000,- Kč), změna hotelu 32 a méně dní před začátkem objednaného pobytu může být provedena v případě, že Klient zruší rezervaci a uhradí stornovací poplatek dle článku VI. a provede novou rezervaci. Za změnu osoby není účtován žádný poplatek.
 • 3.7 Rezervace pobytů s finanční spoluúčastí zdravotní pojišťovny před dodáním návrhu na lázeňskou péči budou provedeny pouze po uhrazení zálohy ve výši 2nbsp;300 Kč splatné do 14 dnů od provedení rezervace. Podstatné náležitosti rezervace jsou: jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefon, zdravotní pojišťovna, indikace. V případě zrušení rezervace nebo nedodání návrhu na lázeňskou péči do 30 dnů před plánovaným nástupem bude rezervace automaticky zrušena, v tom případě vzniká Poskytovateli nárok na smluvní pokutu, a to ve výši uhrazené zálohy. Poskytovatel je tedy oprávněn na úhradu smluvní pokuty započítat od Klienta uhrazenou zálohu. V případě, že bude cena doplatku či cena pobytu nižší než uhrazená záloha, vzniklý rozdíl je nevratný. V případě nastoupení na pobyt bude záloha započtena vůči doplatkům na ubytování nebo vůči ceně pobytu v případě změny rezervace na pobyt bez finanční spoluúčasti zdravotní pojišťovny, nebude započtena vůči dokupovaným službám. Kategorie pokojů bez doplatku pro komplexní lázeňskou péči není možné rezervovat na žádný typ pobytu s finanční spoluúčastí zdravotní pojišťovny před dodáním návrhu na lázeňskou péči. Pokud bude doručen návrh na jinou délku pobytu, než bylo rezervováno, Poskytovatel si vyhrazuje právo Hosta přestěhovat v rámci hotelů provozovaných Poskytovatelem na délku pobytu přesahující původní délku rezervace.
 • 3.8 Při zakoupení dárkového poukazu lze čerpat pouze služby uvedené na dárkovém poukazu nebo služby v hodnotě uvedené na poukazu poskytované Provozovatelem a řádně uhrazené ve výši 100% před čerpáním dárkového poukazu. V případě nevyčerpání dárkového poukazu v termínu platnosti Poskytovatel nevyplácí nevyčerpanou částku dárkového poukazu.

Článek IV. - Práva a povinnosti smluvních stran

4.1  Klient má právo:

 • na řádné poskytnutí jím objednaných, Poskytovatelem potvrzených a řádně uhrazených pobytů a/nebo služeb; s výjimkou nenadálých událostí, krizových situací a neočekávaných okolností (vlivy počasí, výpadky energií, politické události, přírodní vlivy – záplavy, zemětřesení apod.), v případě výskytu, kterých si Poskytovatel vyhrazuje právo zrušit již uskutečněnou rezervaci;
 • kdykoliv před zahájením pobytu a/nebo započetím s poskytováním služeb zrušit rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek;
 • reklamovat vady poskytovaného pobytu a/nebo služeb podle ustanovení těchto VOP o reklamaci služeb.

4.2   Klient je povinen

 • úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti potřebné pro rezervaci, zejména veškeré údaje označené jako povinné v rezervačním formuláři nebo objednávce;
 • uhradit Poskytovateli plnou cenu za rezervovaný pobyt a/nebo služby dle zvoleného způsobu úhrady nejpozději v den nástupu na pobyt;
 • respektovat právní a interní předpisy Poskytovatele;
 • pečlivě si překontrolovat Poskytovatelem vystavené potvrzení rezervace a při zjištění provedení chybné rezervace neprodleně kontaktovat Poskytovatele na kontaktech uvedených v potvrzení rezervace;
 • seznámit se před potvrzením rezervace s kontraindikacemi lázeňské léčby, které jsou uvedeny na www.spahotel-savoy.cz a www.spahotel-goethe.cz.

4.3   Poskytovatel je povinen

 • poskytnout Klientovi informace o rezervaci pobytu a/nebo služeb a rezervaci obratem potvrdit;
 • zabezpečit Klientovi/Hostu/Hostům pobyt a/nebo služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě,
 • poskytnout Klientovi/Hostu/Hostům náhradní pobyt a/nebo služby minimálně v potvrzené kvalitě a rozsahu, není-li Poskytovatel schopen poskytnout řádně potvrzený a uhrazený pobyt a/nebo služby z důvodů jiných než uvedených v odst. 4.1 písm. a) těchto VOP, tj. z důvodu technické závady nebo z obdobných důvodů,
 • v případě zrušení potvrzené rezervace ze strany Poskytovatele dle odst. 4.1 písm. a) těchto VOP vrátit Klientovi částku odpovídající již provedené úhradě, a to nejpozději do 14 dnů ode dne účinného doručení oznámení o zrušení rezervace Klientovi.

4.4   Poskytovatel má právo

 • na změnu rezervovaného a potvrzeného pobytu a/nebo služeb v odpovídající či vyšší kategorii při zachování minimálně stejného standardu a ceny pobytu a/nebo služeb. V případě nutnosti změny na nižší kategorii je Poskytovatel povinen tuto skutečnost Klientovi oznámit nejpozději 7 dní před zahájením rezervovaného pobytu a/nebo započetím s poskytováním služeb. Pokud Klient s takovou změnou vysloví písemně svůj souhlas, cena bude snížena dle cen aktuálně platných pro odpovídající kategorii. V případě, že Klient neudělí svůj výslovný souhlas s takovouto změnou, rezervace pobytu a/nebo služeb se ruší;
 • předem zrušit či odmítnout pobyt Klienta, kterému nebyla po předchozím pobytu u Poskytovatele doporučena další lázeňská léčba (tato informace je obsažena v lékařské zprávě Poskytovatele);
 • předem zrušit či odmítnout pobyt Klienta, který nerespektoval při předchozím pobytu u Poskytovatele předpisy zařízení;
 • upravit ceny z důvodu inflace či cenových výkyvů a změn dle aktuálního kurzu při platbě v cizí měně.

4.5. V případě zrušení rezervace ze strany Poskytovatele dle odst. 4.4 písm. a), b) nebo c), se na vrácení již provedené úhrady přiměřeně použije ustanovení odst. 4.3 písm. d) těchto VOP.

Článek V. - Nástup Klienta

 • 5.1   Při nástupu na pobyt a/nebo služby se Klient v prostorách Poskytovatele prokáže průkazem totožnosti a Voucherem. Po splnění uvedených formalit Poskytovatel Klienta ubytuje a poskytne mu další informace k pobytu a/nebo službám. S ubytovacím řádem se Klient může seznámit při nástupu na pobyt.

Článek VI. - Zrušení rezervace klientem

 • 6.1   Klient má právo kdykoliv přede dnem zahájení pobytu a/nebo započetí s poskytováním služeb v souladu s potvrzenou rezervací (dále jen „den nástupu“) čerpání rezervovaného a potvrzeného pobytu a/nebo služeb zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky nebo online potvrzené rezervace. Odstoupení ze strany Klienta (dále jen „Storno“) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno Poskytovateli na adresu jeho sídla, v tomto odstavci uvedenou e-mailovou adresu nebo faxové číslo, přičemž z projevu vůle Klienta musí jednoznačně vyplývat jeho skutečný záměr potvrzenou rezervaci pobytu a/nebo služeb zrušit. Dnem provedení Storna se rozumí den, kdy bude tento projev vůle Klienta doručen Poskytovateli na adresu jeho sídla, v tomto odstavci uvedenou e-mailovou adresu nebo faxové číslo. V případě, že k doručení Storna rezervovaného pobytu a/nebo služby dojde v době od 17:00 h do 24:00 h místního času, má se za to, že dnem doručení Storna je následující pracovní den. Poskytovatel má v případě Storna nárok na zaplacení poplatků spojených se zrušením rezervovaného a potvrzeného pobytu a/nebo služeb (dále jen „Stornopoplatky“), jejichž výše je závislá na celkovém počtu dní mezi dnem doručení písemného Storna v souladu s tímto odstavcem Poskytovateli a dnem nástupu. V případě stornované rezervace pobytu a/nebo služeb provede Poskytovatel nejpozději do 14 dní ode dne doručení Storna vyúčtování a vrácení již poskytnuté úhrady ve výši po odečtu řádně vyúčtovaných Stornopoplatků dle níže uvedené tabulky. V případě, že výše Stornopoplatků činí víc než dosud poskytnutá úhrada ze strany Klienta, vyúčtuje Poskytovatel rozdíl mezi takto poskytnutou úhradou a výši Stornopoplatků dle tohoto odstavce Klientovi samostatnou fakturou na základě doručení písemného Storna rezervovaného a potvrzeného pobytu a/nebo služby, splatnost faktury činí v tomto případě 15 dnů ode dne provedení Storna.

V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od potvrzené objednávky, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu, aniž by nebyly účtovány stornopoplatky dle bodu 6.1 těchto VOP.

Zrušení rezervace je možné pouze písemnou formou na adresu sídla Poskytovatele, v e-mailové nebo faxové podobě na adresu/číslo:

 • E-mail: recepce.savoy@hotelis.cz

Stornopoplatky budou z potvrzené celkové ceny rezervovaného pobytu a/nebo služeb účtovány ve výši určené následovně:

Storno pobytu provedeno od potvrzení rezervace:

Výše stornovacího poplatku v % z celkové ceny pobytu

32 a více dní před nástupem

15 % (min. 1 000 Kč)

31–22 dní před nástupem

30 %

21–14 dní před nástupem

50 %

13–7 dní před nástupem

70 %

6–2 dny před nástupem

80 %

1 den před nástupem nebo nenastoupení pobytu

100 %

Nevztahuje se na případ, kdy klient uhradil poplatek za osvobození od stornopoplatku – VIZ článek III. bod 3.7.

Článek VII. - Platební podmínky

 • 7.1   Aktuální ceny pobytů a služeb poskytovaných Poskytovatelem jsou uvedeny na internetové stránce www.spahotel-savoy.cz nebo www.spahotel-goethe.cz. V případě nesouladu cen z různých zdrojů jsou platné ceny uvedené na www.spahotel-savoy.cz a www.spahotel-goethe.cz. V případě, že se během pobytu mění sezóna, bude účtována cena příslušné sezóny.
 • 7.2   Klient je povinen provést úhradu v minimální výši 15 % z celkové ceny (min. 1 000 Kč) rezervovaného pobytu a/nebo služeb přede dnem nástupu do 14 dnů ode dne odeslání písemné objednávky. Při uplatnění slevy EARLY BIRD 10% z celkové ceny pobytu je podmínkou složení zálohy ve výši 50% z celkové ceny rezervovaného pobytu do 14 dnů od provedení rezervace.
 • 7.3   Nebude-li částečná úhrada provedena v dané lhůtě, bude rezervace automaticky zrušena. Dnem úhrady se rozumí připsání finančních prostředků na účet Poskytovatele. Platby budou obdrženy Poskytovatelem netto a nepovedou k žádným nákladům jakéhokoliv druhu na straně Poskytovatele (vyjma plateb za vedení účtu Poskytovatele a případných bankovních poplatků přímo účtovaných bankou Poskytovateli, avšak pouze za předpokladu, že platby jsou uskutečněny ve správné měně), bez jakéhokoliv nákladu pro Poskytovatele.

Článek VIII. - Platba zbývající části celkové ceny rezervace

 • 8.1   Pokud bude uhrazen rezervovaný pobyt a/nebo služby pouze částečně, to však v minimální výši 15 % z celkové ceny (min. 1 000 Kč) pobytu a/nebo služby, zbylá část úhrady za rezervovaný pobyt a/nebo služby bude Klientem či Hostem provedena v plné výši přede dnem nástupu, nejpozději však v den nástupu před započetím čerpání první služby, a to následujícím způsobem:
 • 8.1.1  Před nástupem
  • platba převodem v Kč: Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech, číslo účtu: 2536793028/5500 
  • platba převodem v EUR: Raiffeisenbank a.s., Prague, Czech, IBAN: CZ31 5500 0000 0025 3679 3028, BIC kód: RZBCCZPP
  • poštovní poukázkou
 • 8.1.2  V den nástupu          
  • platbou v hotovosti
  • kreditní kartou
  • vybranými poukázkami
 • 8.2   Klient bere na vědomí, že v případě neuhrazení celkové ceny rezervace pobytu a/nebo služeb nejpozději v den nástupu ve výši 100 %, není Poskytovatel povinen poskytnout Klientovi nebo Hostovi rezervovaný pobyt a/nebo služby. V takovém případě si Poskytovatel vyhrazuje právo potvrzenou rezervaci zrušit a Klient je povinen uhradit Poskytovateli Stornopoplatky dle tabulky uvedené v čl. VI. odst. 6.1 těchto VOP (Storno 1 den před dnem nástupu nebo nenastoupení bez provedení Storna ze strany Klienta). V případě, že výše Stornopoplatku činí víc než dosud poskytnutá úhrada ze strany Klienta, vyúčtuje Poskytovatel rozdíl mezi takto poskytnutou úhradou a výši Stornopoplatků dle tohoto odstavce Klientovi samostatnou fakturou, splatnost faktury činí v tomto případě 15 dnů ode dne nástupu.

Článek IX. - Další ujednání

 • 9.1  Léčebné procedury mohou být poskytnuty pouze osobám starším 18 let.
 • 9.2  Pokud dojde k ukončení pobytu a/nebo čerpání služeb nebo nečerpání části služeb z důvodu zjištění kontraindikace nebo nedostatku věku po dni nástupu a/nebo začátku čerpání služeb, není Poskytovatel povinen poskytnout Klientovi nebo Hostovi žádnou náhradu za služby nevyčerpané právě z těchto důvodů ani vrátit Klientovi nebo Hostovi poměrnou část uhrazené ceny pobytu a/nebo služeb.
 • 9.3  Za rezervované nevyčerpané služby není Poskytovatel povinen poskytnout žádnou náhradu.
 • 9.4 Při přerušení pobytu s finanční spoluúčastí zdravotní pojišťovny (komplexní nebo příspěvková lázeňská péče) na žádost Klienta bude účtován poplatek ve výši 500 Kč na den.
 • 9.5  K ceně pobytu je účtován lázeňský poplatek, jehož výše se řídí aktuální vyhláškou města Františkovy Lázně.

Článek X. - Ochrana osobních údajů

 • Informace týkající se zpracování osobních údajů jsou zveřejněny na www.spahotel-savoy.cz nebo www.spahotel-goethe.cz.

Článek XI. - Reklamace služeb

 • 11.1  V případě, že Klient zjistí jakékoli vady či nedostatky ve službě poskytované Poskytovatelem, je Klient povinen zajistit, aby případné vady či nedostatky byly oznámeny Poskytovateli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Klient bere na vědomí, že není možné brát jakýkoli zřetel na reklamace služeb, které budou Poskytovateli oznámeny se zpožděním nebo po odjezdu Klienta.
 • 11.2 Pro případ reklamace služeb resp. plnění Poskytovatele je Klient povinen oznámit bez zbytečného odkladu vady služeb recepci či ubytovací kanceláři příslušného lázeňského hotelu. Pracovník recepce danou reklamaci předá odpovědnému pracovníkovi Poskytovatele, který reklamaci posoudí a vyhotoví reklamační protokol, jehož obsahem bude identifikace Klienta, popis namítané vady plnění, datum přijetí reklamace, návrh řešení reklamace, případně dohoda stran ohledně řešení reklamace.

Článek XII. - Podmínky pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 • 12.1 Ubytovaný Klient/Host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení AD, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

Článek XIII. - Závěrečná ustanovení

 • 13.1 Tyto VOP jsou v plném znění publikovány na webových stránkách Poskytovatele www.spahotel-savoy.cz a www.spahotel-goethe.cz
 • 13.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto VOP.
 • 13.3 Tyto VOP se přiměřeně použijí i na případný smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Hostem.
 • 13.4 Na Klienta a Hosta se vztahují všeobecné obchodní podmínky platné v době, kdy je Klientem uskutečněna rezervace pobytu a/nebo služby, tedy v době odeslání písemné objednávky, osobního nebo telefonického objednání nebo odeslání rezervačního formuláře Klientem Poskytovateli.
 • 13.5 Práva a povinnosti neupravené těmito podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • 13.6 Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem 01.09.2018. Změny, odchylky nebo doplňky těchto VOP mohou být individuálně mezi Poskytovatelem a Klientem/Hostem upraveny výlučně písemnou formou.
 • 13.7 Právní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem/Hostem se řídí dle právního řádu České republiky.
 • 13.8 Nedílnou součástí těchto VOP jsou Cenová ujednání platná pro dané období.