GDPR
Informace o zpracování osobních údajů zákazníků

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti obchodní činností: rezervací, prodejem a poskytováním lázeňských léčebně rehabilitačních a ubytovacích služeb stávajícím i potencionálním zákazníkům, při návštěvě internetových stránek a registrací k zasílání informací o novinkách (newsletteru), při rezervaci pobytu prostřednictvím e-shopu, a při obchodních a marketingových akcích.

1. Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je společnost Hotelis s.r.o. 09365508.
Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za zpracování osobních údajů jsou: sales@hotelis.cz

2. Tabulka zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou získávány přímo od vás zákazníků jako subjektů údajů, vaše osobní údaje nám mohou být předány za účelem vyřízení vaší poptávky na základě uzavřených smluv s provozovateli rezervačních portálů (například Booking.com, Hotely.cz, Spa.cz, aj.) a od zprostředkovatelů tuzemských a zahraničních pobytů (cestovních kanceláří) za účelem poskytnutí našich služeb a následného vyúčtování pobytů.

Název zpracování Účel zpracování Kategorie osobních údajů Právní titul Doba uložení Další přijemci Kategorie 
zákazníka
Údaje pro objednávku/rezervaci  pobytu a souvisejících služeb (ubytovacích, stravovacích, apod.) zajištění dodání služeb identifikační a kontaktní údaje, preferenční údaje k výběru ubytování či doplňkových služeb uzavření a plnění smlouvy 10 let nejsou zákazník
Údaje získané při organizované prohlídce hotelu/lázní zajištění dodání služeb identifikační a kontaktní údaje, preferenční údaje k výběru ubytování či doplňkových služeb uzavření a plnění smlouvy 5 let nejsou zákazník, 
potencionální zákazník
Údaje pro objednávku léčebně rehabilitačních služeb 
(návrh na lázeňskou péči)
zajištění dodání služeb identifikační a kontaktní údaje, číslo pojištěnce, údaje o zdravotní pojišťovně, typ léčby hrazené zdravotní pojišťovnou, navrhující lékař, lékař specialista (pokud jsou vypsány), dále údaje o indikaci, diagnóze, hybnosti a naléhavosti návrhu.povinné údaje vedené při poskytování zdravotnických služeb (zdravotnická dokumentace) plnění smlouvy 10 let nejsou zákazník/
pacient
Registrace nástupu pobytu dodání služeb identifikační a kontaktní údaje, SPZ vozidla pro zajištění parkování
u cizinců číslo cestovního dokladu
plnění smlouvy, plnění právní povinnosti 10 let v případě cizinců jsou osobní údaje uvedenéregistrační kartě formou datové sady předávané prostřednictvím dálkového přístupu přes Internet (aplikace Ubyport). zákazník
Poskytování léčebně rehabilitačních služeb samoplátci dodání služeb identifikační a kontaktní údaje, číslo pojištěnce, údaje o absolvovaných léčebných pobytech – údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých v zařízeních správce, údaje o úhradě pobytu (číslo účtu, případně typu platební karty a autorizační kód transakce). plnění smlouvy v případě péče hrazené samoplátcem zpracováváme o poskytnuté péči po dobu, v níž je samoplátce oprávněn zpochybnit poskytnutí péče nejsou zákazník/
pacient
Poskytování léčebně rehabilitačních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou (komplexní nebo příspěvková péče) dodání služeb identifikační a kontaktní údaje, číslo pojištěnce, údaje o zdravotní pojišťovně, typ léčby hrazené zdravotní pojišťovnou, další povinné údaje vedené při poskytování zdravotnických služeb (zdravotnická dokumentace),:údaje o absolvovaných léčebných pobytech – údaje o výkonech zdravotní péče poskytnutých v zařízeních  správcea další údaje vyžadované zdravotními pojišťovnami v případě hrazených služeb lázeňské léčebně rehabilitační péče plnění smlouvy, plnění právní povinnosti 10 let  zdravotní pojišťovny pro zpracování vyúčtování lázeňské léčebně rehabilitační péče, SÚKL – v podobě E-receptů, pacientům jako subjektům údajů v podobě závěrečné zprávy pro ošetřujícího praktického lékaře či lékaře specialistu zákazník/
pacient
Kamerové systémy ostraha objektu: ochrana majetku, bezpečnosti a ochrana zdraví zákazníků a zaměstnanců záznamy z kamerových systémů oprávněný zájem 10 dnů nejsou zákazník
Fakturace úhrada poskytnutých služeb nebo poskytnutého zboží  fakturační údaje právní povinnost 10 let Finanční úřad zákazník
Údaje o úhradě pobytu (platební karty, bankovní účty) úhrada poskytnutých služeb nebo poskytnutého zboží  číslo účtu, případně typu platební karty a autorizační kód transakce právní povinnost 10 let Finanční úřad zákazník
Věrnostní klub zajištění výhod, poskytování informací a sdělení o akcích a produktech v rámci klubu identifikační a kontaktní údaje, transakční údaje (sběr věrnostních bodů) plnění smlouvy po dobu členství nejsou zákazník
Zveřejnění podobizny zákazníka na facebooku, webu, a tištěných propagačních materiálech  propagace hotelových komplexů a lázní podobizna, videozáznam dobrovolný souhlas 5 let katalogy a webové stránky partnerských cestovních kanceláří zákazník
Webové stránky: Cookies (nutné) personalizace obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnovnosti webu   oprávněný zájem 1 rok nejsou zákazník, 
potencionální zákazník
Webové stránky: Cookies analytické shromaždování statistických dat registrace časového razítka vstupu na stránky data o uživateli: lokace,  dobrovolný souhlas 2 roky nejsou zákazník, 
potencionální zákazník
Webové stránky: Cookies marketingové peronalizace obsahu ukazatel unikátního ID objektu personalizačních dat uživatele dobrovolný souhlas 1 rok partneři pro sociální média, 
inzerci a analýzy
zákazník, 
potencionální zákazník
Zasílání obchodních sdělení (newsletter) informování o novinkách emailová adresa oprávněný zájem do podání námitky nejsou zákazník, 
potencionální zákazník
Zasílání tištěných propagačních materiálů informování o novinkách dodací adresa oprávněný zájem do podání námitky nejsou zákazník, 
potencionální zákazník
Evidence kontaktů z obchodních a marketingových akcí získávání nových kontaktů kontaktní údaje, email, vizitka oprávněný zájem do podání námitky nejsou zákazník, 
potencionální zákazník

3. Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9. Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy. Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme. V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít. V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

4. Přehled práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte tato práva:

Právo Upřesnění
Požadovat výpis Jedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup. Výpis zpracujeme podle technických možností, nikoli ve vámi stanoveném formátu. Výjimkou kdy nelze výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod. Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech - plnění smlouvy a souhlasu. Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci.
Požadovat opravu Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
Požadovat výmaz Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo k jejich zpracování neměli platný právní titul. Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu plnění smlouvy nebo právní povinnosti a jsou pro archivaci osobních údajů stanovené doby zákonem.
Požadovat omezení zpracování Toto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu. K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.
Podat námitku proti zpracování Podat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu. Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.

 

Ohledně podání námitky proti automatizovanému rozhodování, neprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
Odvolat souhlas se zpracováním To je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Podat stížnost na dozorový úřad V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.

5. Způsob výkonu práv a pověřenec na ochranu osobních údajů

Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, obraťte se na nás písemně či elektronicky na adresu:
Hotelis s.r.o., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Zahradní 803/27, 360 01 Karlovy Vary, e-mail: sales@hotelis.cz,

Do své žádosti uveďte: a) své identifikační údaje (jméno, příjmení), b) o výkon jakého práva žádáte podle článku č. 4 „ Přehled práv subjektů údajů“, c) upřesnění žádosti (např. v případě opravy uveďte správné údaje, d) telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu.

Do 30 dnů od obdržení žádosti zašleme vyjádření k vašemu požadavku.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně. Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme: a) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady, b) odmítnout žádosti vyhovět. V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.